Jūs atrodaties šeit

Preču garantija

Garantijas laiks
Visām precēm tiek nodrošināta standarta 24 mēnešu garantija. Garantijas termiņš var tikt pagarināts, ja puses par to vienojas atsevišķi. Atsevišķi ražotāji saviem izstrādājumiem sniedz garantijas laiku 36 mēneši un pat vairāk. Jebkurā gadījumā par pagarinātajiem garantijas termiņiem Jūs iepazīstinās mūsu pārdevēji pie preces iegādes. 

Defektēto preču nodošanas un atpakaļsaņemšanas vieta
realaudio.eu salona telpās -  Blaumaņa iela 38/40, Rīgā, LV-1011.

Garantijas remonta veicējs
Konkrētais preces piegādātājs savā vai norādītajā servisa centrā. Katrā ziņā realaudio.eu klientiem par to galva nav jālauza, jo garantējam par saviem līdzekļiem defektēto preci nogādā uz attiecīgo servisa centru un paņemt salabotu atpakaļ.

Defektu konstatēšana
Sākotnējo defektu apskati veic mūsu speciālists klienta klātbūtnē. Ja servisa centrs tajā brīdī ir aizņemts vai neatrodas uz vietas, apskate tiek garantēta 1-2 dienu laikā. Par apskates rezultātiem paziņojot klientam personīgi pa tālruni vai epastu.

Garantijas labošanas laiks
Atkarībā no defekta smaguma, garantijas remonts tiek izpildīts 3-30 dienās. Ja remonts ir sarežģīts un prasa dziļāku risinājuma izpēti vai sarežģītu detaļu piegādi, tas var tikt pagarināts, bet par to iepriekš informējot klientu. Iespējama arī analogas preces aizdošana uz laiku, kamēr preces tiek labota.

Darbu izpildes kvalitāte
Ja precei tiek novēroti darbības traucējumi, servisa centrs garantijas laikā ir atbildīgs veikt kvalitatīvu bezmaksas labošanu un atgriezt preci salabotu, kāda tā bija sākotnējā stadijā. Prece var tikt aizstāta ar jaunu, ja to nav iespējams salabot.

Garantijas noteikumi
Ar garantijas nosacījumiem pircējs var iepazīties "Preču Garantijas Talonā", kas katrai precei nāk komplektācijā. Tajā atradīsiet pilnu informāciju par servisu centra atrašanās vietu, tālruņa numuru uz kuru pieteikt defektu, darba laiku un citu informāciju.

Garantijas laiks juridiskām personām
Standarta garantijas nosacījumi attiecas uz fiziskām personām. Juridiskām personām garantijas termiņš tiek skatīts individuāli, atkarībā no preces potenciālajiem pielietošanas mērķiem.